Description

1. Mango thokku 
2. Mango ginger thokku 
3. Tomato thokku 
4. Tomato garlic thokku 
5. Small onion thokku 
6. Pirandai Thokku(wild grape)
7. Sprouted methi thokku 
8. Pavakkai thokku 
9. Vazhapooo thokku